Error executing the include macro (Page not found)

Регистар измирења новчаних обавеза – упутствоПриступ апликацији

WEB апликација за Регистар измирења новчаних обавеза налази се на адреси:

Апликација ради са било којим интернет претраживачем. Уколио користите Internet Explorer пожељно је да је верзија буде већа од 8.

Пријава на систем

Да би сте приступили апликацији непоходно је да су Вам отворене приступне шифре. Након приступа апликацији први пут, приказана је форма за пријаву на систем:

Овде је потребно је унети одговарајућу корисничку групу, корисничко име и лозинку. Организационе јединице УТ могу да приступе подацима, да врше учитавање и контролу података за све кориснике буџетских средстава који припадају тој организационој јединици УТ. Остали корисници средстава буџета могу вршити учитавање и контролу података у оквиру својих овлашћења.

Апликација подржава рад са било којим претраживачем (могућ је рад и на преносивим уређајима). Сугерише се корисницима да користе најновије верзије. Потребно је да у претраживачу буду упаљене опције за извршење javascript-a и да буде омогућено чување cookie-ја. Сесија се прекида након 30 минута паузе после чега корисник мора поново да се аутентификује.

Информације о тренутној верзији апликације

На дну екрана је могуће видети тренутну верзију РИНО система:

RINO v1.0.4898.16328 (r788) 2013-05-30 10:04

Међу осталим информацијама овде се налази датум и време последње измене апликације. Уколико се открије критична грешка у апликацији иста ће бити отклоњена у што краћем року. Уколико грешка није критична за рад биће отклоњена у следећој верзији пројекта (верзије пројекта се могу видети на Инфо страници). Уколико се током рада деси редирекција на горе приказану страницу за ауторизацију без икаквог разлога, највероватније је Управа за трезор испоручила исправке критичних грешака што корисник одмах може приметити по датуму и времену измене система приказаном у верзији.

Број у загради (r788) представња ревизију система и користити се пре него датум када се реферира на одређено понашање система. Управа за трезор корисницима који потражују подршку може да проследи ревизију система у којој је одређена функционалност имплементирана или критична грешка исправљена. Уколико корисник након пријаве установи да је тренутна ревизија система мања од жељене, ово значи да још увек није примењена измена над системом.

Функционалности

Након пријаве, на врху странице је приказан мени који се састоји од следећих опција:

Унос Учитавање података о обавезама и извршењима
Преглед Преглед унетих података по разним критеријумима
Извештаји Генерисање месечних извештаја за јавна предузећа
Инфо Статус система, верзије, документација и нотификације за кориснике

Унос

Систем прима информације искључиво преко XML фајла тачно специфициране шеме. Да би сте приступили овој страници морате имати додељена права за унос података у систем.

Ако корисник буџетских средстава не може да приступи систему или има неки проблем који га спречава да учитава формиране податке о обавезама и измирењима обавеза, тада доставља организационој јединици Управе за трезор XML фајл са подацима на учитавање.

Притиском на дугме Browse можете изабрати XML фајл који садржи информације о новчаним обавезама или измирењима. Након што је фајл одабран, притиском на дугме Учитај XML систем ће покушати да учита дати фајл након чега ће бити приказане информације о резултату уноса:

Уколико је унос успешан, биће приказане следеће информације:

Уколико унос није успешан, поред ових информација биће приказане и поруке о свим грешкама. Уколико постоји макар и једна грешка унос не може бити успешан (дакле, може се унети или све или ништа). За сваки налог који је погрешан биће приказан редни број налога (што није исто што и редни број линије у XML фајлу) и невалидни подаци. Подаци могу бити синтаксно неисправни ако XML шема није задовољена или могу бити семантички неисправни уколико постоји неки проблем везан за спровођење пословног процеса. Грешке су приказане у текстуалном пољу тако да их је могуће селектовати, копирати и послати подршци уколико постоји недоумица око разлога због којих је унос био неуспешан.

Приликом уноса измирења за обавезу код које је Banka = 840, потребно је да дати налог платног промета заиста постоји и да на њему постоји довољно новца - уколико налог са датим ReklPodZaRek и DatumIzmirenja не постоји или нема довољно новца, унос неће бити реализован. Недостатак новца може да се деси због тога што је ова или нека друга обавеза већ (делимично) измирена са овог налога тако да преостали износ није довољан да покрије износ обавезе која се тренутно измирује. У овом случају постоје следеће опције:

Унос новчаних обавеза

Тип уноса зависи од врсте посла која се специфицира у XML за сваку обавезу појединачно атрибутом VrstaPosla:

У истом XML фајлу је могуће користити све ове врсте операција. Није могуће у истом XML фајлу више пута спроводити операције над истом обавезом, тј. све обавезе морају имати различите PIPPoverioca и BrojDokumenta.

Напомене

Унос измирења

Измирења тренутно могу имати само једну врсту посла - унос (VrstaPosla="U"). Измена није могућа док се отказивање може радити само мануелно на страници за преглед ( погледајте секцију Детаљи новчане обавезе и отказивање измирења )

Идентификација обавеза и измирења

Приликом уноса новчаних обавеза и измирења систем додељује јединствени број новоунесеног налога који се може видети у колони под називом ИД. Овај број може бити приказан у порукама о грешци приликом уноса. Корисник га може користити за филтрирање и приликом потраживања подршке.

Са становишта корисника се као идентификација користе подаци који се у XML фајлу за унос наводе као PIPPoverioca и BrojDokumenta. Ова комбинација мора бити јединствена за датог буџетског корисника.

НАПОМЕНА: Систем тримује BrojDokumenta код сваког уноса без пријављивања грешака. Потребно је обратити пажњу на овај детаљ уколико тело које корисник представља реализује интерни регистар новчаних обавеза и измирења.

Специјалне врсте уноса

Kомпензације

Пољопривредна газдинства

Jавни сектор према јавном сектору

На основу измене закона о измирењима, обавеза је субјеката јавног сектора да од 1. јанура 2016. године, у апликацију уносе и новчане обавезе које настану у односу „јавни сектор“ према „јавном сектору“. Законски рок за измирење ових обавеза је 60 дана.

Еxcel апликација - RINO.xls

Управа за трезор је развила помоћну апликацију за формирање XML-a задате шеме коришћењем Microsoft Excel-а. Битно је да корисници разумеју да је ова апликација опциона и да је рад са системом у потпуности могућ без ње. Excel апликација тренутно није компатибилна са Oppen/Libre Office пакетима.

Еxcel апликација садржи 2 sheet-a: Обавезе и Измирења. Уколико се приликом покретања апликације јави порука Security Warning Macros have been disabled потребно је пристинути дугме “Enable Content” да би могло да се настави.

Sheet Обавезе

Овде је могуће унети све информације о обавезама и експортовати их у XML fajl кликом на дугме “Eksport”. У истом фолдеру где се налази RINO.xls биће нарпављен фајл под називом RINO_JBBK_оbaveze_GGGGMMDD.xml

Уколико постоји неки проблем са синтаксом података апликација неће пријавити грешку. Уколико желите обавештења о грешкама пре него што покушате унос потребно је урадити следеће:

Након овога на енглеском језику ће бити приказана проблематична поља али ће Excel и даље урадити експорт XML фајла. Овако формирани фајл неће проћи унос у систем али би покушај резултовао добијањем свих грешака на српском језику.

Овако добијени XML фајл треба сачувати у случају да је потребна измена јер се може учитати поново у Excel апликацију користећи дугме “Import”.

Sheet Измирења

Овде је могуће учитати XML шаблон за измирења преузет из web апликације, импортовати га користећи дугме “Import”, попунити информације које недостају и експортовати фајл под називом RINO_JBBK_izmirenja_GGGGMMDD.xml.
Није потребно попунити све информације за свако измирење, међутим ако има непопуњених, пристиском на дугме “Obriši nepopunjene” биће уклоњенa делимично попуњена измирења (ово мора да се уради пре експорта иначе ће резултујући XML фајл бити невалидан). За непопуњена измирења се сматрају она код којих је поље DatumIzmirenja непопуњено.

Опис имена фајла
 
RINO_JBBK_obaveze_GGGGMMDD-HHMM.xml

RINO Фиксни текст
JBBK Јединствени број буџетског корисника
obaveze Фиксни текст
GGGGMMDD-HHMM година, месец дан и време формирања фајла

Преглед

Преглед омогућава увид информација:

Преглед је хијерархијски - сваком кориснику је дозвољено да види све налоге који “припадају” организационој јединици коју представља. На пример, ДБК (Директни Буџетски Корисник) може да види све податке за све ИБК (Индиректни Буџетски Корисник) који му припадају. Слично важи за филијалу, општину и друге ентитете - корисници који представљају ова тела могу да виде и уз одговарајуће одобрење унесу новчане обавезе за припадајуће клијенте.

Преглед је изузетно флексибилан тако да га је могуће прилагодити по жељи. Конфигурација прегледа укључује:

CSV експорт

Могуће је урадити експорт видљивих података на тренутној страници или преглед свих података које је филтер вратио.

У случају експорта свих података ограничење је 10000 обавеза. Уколико филтер није довољно “узак” те је филтрирани број обавеза већи од овог броја корисник ће добити одговарајућу информацију.

Детаљи новчане обавезе и отказивање измирења

Да би се добили детаљи обавезе потребно је кликнути дугме које се налази на почетку сваког реда.

Детаљи приказују табуларни интерфејс где сваки таб приказује одређену врсту информације:

 
 

Преузимање XML шаблона за измирења

На страници за преглед је могуће преузети XML шаблон за измирења за неизмирене обавезе за једног БК. Да би ово било могуће потребно је да се:

  1. Специфицира филтер који резултује приказом обавеза за само један ЈББК у листи обавеза. Уколико корисник ради само за један ЈББК не мора да специфицира овај филтер.
  2. Специфицира филтер за приказивање само неизмирених обавеза: Измирено: Не
     
    Напомене:

Након што се овај филтер примени биће приказана додатна опција ”Преузми XML измирења” где су неки подаци попуњени од стране система и од корисника се захтева да остатак података попуни и затим проследи путем странице за унос. Овај фајл није валидан XML по датом шаблону јер нису сви подаци попуњени. Исти је могуће импортовати у Excel апликацију на sheet-у “Измирења”.

Приликом преузимања шаблона измирења, могу се селектовати само одређени редови у табели (леви клик било где у реду). Ако селекција постоји преузети шаблон за измирења ће садржати само означене редове, иначе, садржаће информације о свим неизмиреним обавезама. На следећем примеру приказана је селекција четири обавезе:

Извештаји

Свака организациона јединица има свој сет извештаја. Потребно је да корисник пре свега одабере извештај а затим попуни параметре тог извештаја. Кликом на дугме “Приказ”, извештај ће бити приказан у претраживачу са могућношћу преузимања у CSV, PDF i Word формате - опције су доступне преко toolbar-a који ће бити приказан када је извештај генерисан. Toolbar омогућава кретање по страницама извештаја, претрагу, преузимање, освежавање и штампање.

Инфо страница

Инфо страница садржи информације о верзијама пројекта, планираним функционалностима, документацију, често постављана питања и друге ствари везане за разумевање операција за рад у систему и за његов статус. Можете приступити страници кликом на дугме у горњем десном углу екрана:

Кориснички пано

Корисничком паноу се приступа кликом на корисничко име у десном горњем делу екрана. Опције на располагању су:

Посебне напомене

Подршка и пријава грешака

Уколико корисник има неки проблем са операцијама у систему и не може сам да га реши потребно је да се обрати одговарајућој филијали Управе за Трезор или да пошаље опис проблема на: rino@trezor.gov.rs

Када се корисник обраћа техничкој служби Управе за трезор потребно је да достави следеће информације:

Error executing the include macro (Page not found)